حضور پرشور افراد روستای دیهوک در راهپیمایی روز قدس – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، افراد روستای تاریخی دیهوک اجتناب کرده اند قابلیت ها شهرستان طبس همراه خود حضوری پرشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلابت برای حمایت اجتناب کرده اند فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیزاری اجتناب کرده اند غرور به صحنه قدس آمدند.