حمله و تخریب دفتر کیهان (+ عکس) / شکستن شیشه و پرتاب کوکتل مولوتف / شعار علیه شریعتمداریعصر دیروز جمعیت همراه با تجمع در مقابل ساختمان موسسه کیهان ابتدا با پرتاب کوکتل مولوتف و با استفاده از موانع سیمانی اقدام به بستن جاده کردند و سپس با فحاشی و سر دادن شعارهای تند علیه کیهان قصد ورود به ساختمان روزنامه را داشتند. و مدیرش حسین شریعتمداری.