خبرگزاری مهر: اختصاص ۹۸۰ هزار واحد پایین به نهضت سراسری مسکن | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما، محمود محمودزاده ذکر شد: خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار واحد پایین نیز ایجاد شده کدام ممکن است باید برای استفاده از، الحاق به جهان هر دو تجزیه و تحلیل فنی در مرحله این سیستم خاص شود. تخته ها Rize استانداری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای برتر ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی.

وی افزود: در صورت تصمیم گیری پروژه باقی مانده، پایین اختصاص یافته برای مونتاژ بالغ بر ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی {خواهد بود}. تهیه بود.

به مشاوره معاون وزیر راه، اجتناب کرده اند ۴ میلیون واحدی کدام ممکن است حدس و گمان به طی ۴ سال ساخته شود، ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار واحد شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار واحد کشاورزی است.

محمودزاده ذکر شد: پایین تهیه متعلق به وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ارگان ها اجتناب کرده اند آن استفاده می کنند تهیه نشده است.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی دانستن درباره موانعی کدام ممکن است باعث شد گروه ها پایین های شخصی را برای شهرک سازی به وزارت راه بسپارند، ذکر شد: ۲ قوانین موازی موجود است کدام ممکن است اولی رشد ساخت مسکن است کدام ممکن است بر آزادسازی پایین ها تاکید دارد. برای مسکن. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین عکس موجود است، قانونی کدام ممکن است در بودجه سالانه خرس عنوان ساخت گنجانده شده است کدام ممکن است به تجهیزات اجازه می دهد پایین های در اختیار شخصی را برای تهیه آنها شهرت می فروشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است ماشین ها پایین را برای کسری شهرت خرج می کنند.