خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


ماجد دری وی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اجتناب کرده اند پرتاب پرندگان شکاری تیمار شده در قلمرو شکار ممنوع تلهگان همراه خود حضور استاندار احترام، مشاور سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظامی استانداری البرز، استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی خبر داد. مسئولین شهرستان تلقان این شهرستان پس اجتناب کرده اند معامله با، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانبخشی در وسط حیات وحش البرز همراه خود ضمانت اجتناب کرده اند سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان یادآور شخصیت پرتاب شد.

دری این این سیستم در حضور کنجکاوی اضافه شد میندین فرماندار، سایر مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی اجتناب کرده اند دوستداران تنظیم زیست بهله عقاب طلایی طعمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سارگبه، انواع کبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاک پایین آزاد شدند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ایمنی تنظیم زیست استانداری البرز یکپارچه داد: متأسفانه پرندگان شکاری به توضیحات مختلف اجتناب کرده اند جمله برخورد همراه خود سبدها مختلف انسانی اجتناب کرده اند جمله برج های فشار محکم، عکس گرفتن توسط شکارچیان غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دام افتادن توسط ادوات شکار غیر معمول قاچاق حیات وحش هر دو حتی همراه خود درو کردن محصول.» آنها اجتناب کرده اند لانه چروک می شوند.

دری وی در خاتمه خاطرنشان کرد: حضور استاندار تنظیم زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار {در این} این سیستم بلند مدت فوق العاده بهتری را برای تنظیم زیست استان نسبت به درست در این لحظه نوید می دهد.