خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا نقی همراه خود ردیابی به اینکه جریان هوا مطبوع یکی اجتناب کرده اند مقاوم ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای مقابله همراه خود سوئیچ ویروس کرونا است، اظهار داشت: جریان هوا مطبوع وسیله ای است کدام ممکن است استاندارد هوا را دائمی افزایش می بخشد. غیر مستقیم ببخش.

او اظهار داشت: «سایر ابزارها برای کشتی همراه خود کووید عملی تر هستند.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت آموزشی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی دلیل داد: شناخته شده به عنوان مثال اگر شخص خاص در گوشه اتاقی با بیرون جریان هوا صحیح سیگار بکشد، آن اتاق پر اجتناب کرده اند دود تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران آن هوا را تنفس می کنند، با این حال در کولر گازی ضرر خیلی کمتره

ناگی اظهار داشت: «همه اشخاص حقیقی در یک واحد اتاق دائماً اثیری را تنفس می کنند کدام ممکن است اخیر اجتناب کرده اند ریه های اشخاص حقیقی تولید دیگری در آن اتاق خارج تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته به میزان جریان هوا ممکن است منحصر به فرد باشد.

وی در شکسته نشده اظهار داشت {افرادی که} در اتاق نفس می کشند دائما در جاری تبادل هستند میکروبیوم سلام او اظهار داشت: “آنها همراه خود هم نفس می کشند. این ضرر روزی تحمیل می تنبل کدام ممکن است شخص دچار عفونت تنفسی شود.”

به آموزش داده شده است نقی، اگر شخص خاص دچار عفونت تنفسی شود، مقابل ذرات تنفسی می توانند حامل میکروب باشند کدام ممکن است ممکن است برای دیگران ضرر تحمیل تنبل.

وی اظهار داشت: کرونا اجتناب کرده اند طریق قطرات تنفسی منتقل می‌شود، تمیز کردن انگشت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت شکاف اجتماعی در بالای همه چیز کرونا کارآمد است، با این حال برای حفاظت به سمت قطرات تنفسی ناقل ویروس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه آن در هوا کافی نیست.

نقی شکسته نشده داد: این ضرر در تنظیم های بسته هر دو بسته به طور قابل توجهی در تنظیم های شلوغ کدام ممکن است جریان هوا کافی {وجود ندارد}، شدیدتر است.

رئیس وسط تحقیقات ویروس شناسی دانشکده اظهار داشت: در این زمان در دنیا بحث موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم بازگشایی تاکید تبدیل می شود. سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید تبدیل می شود برای کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن زنجیره کرونا، فضاهای گروه درس را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری های شلوغ باید همراه خود رعایت اطلاعات بهداشتی جریان هوا مناسبی داشته باشد.