خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین احمدی شامگاه دوشنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگاران همراه خود ردیابی به اینکه ایمنی ۲ بعد دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی هر دو روانی دارد، گفت: اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری تاکنون چندین حادثه ناگوار در ژنو رخ داده است، هیچ عامل. کدام ممکن است جنبه امنیتی دارد. تا حد زیادی {به دلیل} اختلافات خصوصی هر دو خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حوادث نامطلوب {بوده است}، با این حال برخی همراه خود دامن زدن به این حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید رساندن آن به تمام ایمنی شهر جنفا باعث تحمیل بافت ناامنی بین احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندار این شهرستان شده است.

فرمانده انتظامی جناویه افزود: پلیس همراه خود از اشراف زاده ها اطلاعاتی، اجزا مخرب نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتماعی را دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه مراجع قضایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو نظارت بر آنها را در اصل کار ویژه قرار داد.

وی همراه خود ردیابی به اینکه نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در شهرستان جناویه جاده بنفش پلیس است، افزود: افراد شریف شهرستان موظفند در برقراری ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه مطالبی کدام ممکن است موجب تشویش اذهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساسات افراد تبدیل می شود همراه خود پلیس همکاری کنند. کلی. آن یک است فضای دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیجیتال است.” ۹ پرهیز اجتناب کرده اند گزارش تصادفات، حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث نامشخص به پلیس اجتناب کرده اند طریق سامانه ۱۱۰ برای افراد ایمن است.

آل احمدی همراه خود تقاضا اجتناب کرده اند افراد برای پیگیری اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها شهرستان اجتناب کرده اند مجاری مناسب ذکر شد: پلیس همراه خود افرادی که همراه خود تخلیه اطلاعات کذب باعث تحمیل حس ناامنی کاذب در بین ملت شریف می شوند برخورد قانونی خواهد کرد.

دزد را در یک واحد محل قرارگیری شخصی دستگیر کردند

فرمانده انتظامی گناوه همراه خود ردیابی به دستگیری سرقت اماکن شخصی همراه خود ۱۴ فقره خانه شکنی در جنویه وی ذکر شد: در پی شیوع چندین فقره خانه شکنی اجتناب کرده اند اماکن خصوصی در شهرستان جناوه، موضوع به صورت ویژه در اصل کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس توجه همراه خود تحقیقات میدانی در عمق سودآور به ایجاد سرقت ماهر {در این} زمینه شدند.

سرهنگ احمدی همراه خود دقیق اینکه متهم در جریان این خانه شکنی توسط پلیس دستگیر شد، افزود: پس اجتناب کرده اند انجام تحقیقات فنی پلیسی ۱۱ فقره خانه شکنی اماکن خصوصی، عالی فقره خانه شکنی منزل، عالی تجهیزات موتورسیکلت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی فقره خانه شکنی در معابر شهرستان گناوه اختراع شد. اختراع شد.” .

فرمانده انتظامی گناوه تصریح کرد: متهم پس اجتناب کرده اند تشکیل پرونده جهت سیر سطوح قانونی عرضه مراجع قضائی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فرصتی صحیح روانه زندان شد.

وی افزود: ساکنان موظفند رهنمودها امنیت را برای جلوگیری اجتناب کرده اند خانه شکنی منازل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن رعایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بیانیه اسبابک ها نامشخص مراتب را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.