خورشید همراه خود خوب موج پلاسما به عطارد برخورد می تدریجیموج پلاسما اجتناب کرده اند خوب لکه عکس ولتایی می آید، قلمرو ای خارج اجتناب کرده اند خورشید کدام ممکن است در آن میدان های مغناطیسی محکم توسط جریان زیادی از {الکتریکی} تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند برخورد ناگهانی {به یکدیگر} متصل می شوند. قدرت حاصل اجتناب کرده اند این معنی برخورد به تعیین کنید انفجارهای رادیواکتیو به تماس گرفتن شعله های عکس ولتایی هر دو امواج پلاسما (CME) آزاد تبدیل می شود.