خوزستان/ اعتراض به چاقوی انرژی با کودکی که از گرما مریض شده است (فیلم)یکی از شهروندان روستای منصوره با در آغوش گرفتن فرزندش از گرما در مقابل اداره برق شادگان خوزستان می گوید: این کودک چه گناهی کرده است. از ساعت ۱۱ تا الان بدرخشم با ماشین گرمه گرمه گناهش چیه؟ بیا ببین چرا مادر و خواهرش از گرما در ماشین بنشینند گناه دارد؟