دادستان کل کشور: خودروسازان به وظایف خود عمل نمی‌کنند/سازمان استاندارد نظارت کندچرا سازمان ملی استاندارد نباید وظایف و تکالیف قانونی خود را به خوبی اجرا و عمل کند و نظارت دقیق بر فعالیت قطعه سازان و خودروسازان داشته باشد تا شاهد وقوع این حوادث دردناک در کشور باشیم؟