دادستان کل کشور: در اکثر گزارشات مجلس به قوه قضائیه اسناد جرم مشخص نیست.


این امکان وجود دارد که نمایندگان مجلس از منظر نمایندگی خود به موضوعی نگاه کنند و تخلفی را که قابل تعقیب است در نظر بگیرند. با این حال، قاضی هنگام بررسی گزارش در دادگاه، اقدام مندرج در رابطه با قانون را اجرا می‌کند و در مواردی که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، می‌تواند بر اساس آن تصمیم بگیرد.