دانشمندان: ما به رویای اینترنت کوانتومی نزدیکتر شده ایمدانشمندان می گویند موفقیت آن گام مهمی در زمینه تحقیقات کوانتومی در اینترنت است. تحقیقات کنونی نشان می دهد که دسترسی به این اینترنت امن و سریع از طریق زیرساخت فیبر نوری موجود امکان پذیر است. نتایج تحقیق فعلی در مجله Nature منتشر شد.