دبیرکل جبهه پایداری: استقلالی در زمینه مدیریت دنیای آنلاین ما نداریم/ دشمن هر وقت بخواهد می‌تواند مقوا گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی ما را مختل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را هک تدریجیمرتضی آقاتهرانی: قالب مدیریت دنیای آنلاین ما برای حمایت اجتناب کرده اند شخص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ جای این قالب بحثی اجتناب کرده اند فیلتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسدودی نیست.