درخت کهنسال گیلان‌غرب به تماس گرفتن بومی «دارقیو» عالی تأثیر خالص است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


جبار ولی‌پور در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر اظهار کرد: درخت کهنسال بلوط همراه خود شناسایی بومی «دارقیو» کدام ممکن است در شهرستان گیلانغرب در روستای زینل خان اجتناب کرده اند قابلیت ها چله موجود است عالی تأثیر خالص محسوب می‌شود.

وی افزود: قطر سینه درخت کهنسال واقع در شهرستان گیلان‌غرب، ۱۶۲ سانتی‌متر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند آن توسط اداره دارایی ها خالص شهرستان گیلان‌غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کمک افراد بومی انجام می‌شود.

رئیس اداره دارایی ها خالص شهرستان گیلان‌غرب تصریح کرد: در راستای محافظت درخت کهنسال شهرستان گیلانغرب، اصرار پرونده سراسری آن شناخته شده به عنوان آثار خالص به اداره میراث باکلاس داده شده است.

ولی‌پور خاطر نماد کرد: درخت کهنسال شهرستان گیلان‌غرب عالی تأثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه خالص است کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند اصرار پرونده سراسری به میراث باکلاس مقدماتی نیز برای پرونده آن {انجام شده} است.