درخواست همسر آیت الله هاشمی از رهبر انقلاب

عفت مرعشی: من از حضرت آیت الله خامنه ای نه به عنوان یک رهبر، بلکه به عنوان فردی که از ۶۰ سال پیش تاکنون در مبارزه با او همزیستی و همکاری داشته ایم، می خواهم که از بدرفتاری با زندانیان پرهیز کند.

سازندگی درخواست عفاف مرعشی از رهبر انقلاب را منتشر کرد.

عفت مرعشی همسر آیت الله هاشمی:

من از آیت الله خامنه ای نه به عنوان یک رهبر، بلکه به عنوان فردی که از ۶۰ سال پیش با او همزیستی و همکاری در مبارزه داشته ایم، می خواهم که از بدرفتاری با زندانیان پرهیز کند.

چرا فائزه نباید بیش از یک ماه به دیدار خانواده اش برود؟ حتی اجازه نداشتند وکیل داشته باشد.