دستگیری رئیس جامعه ماهر باندهای قاچاق اسلحه در شیراز – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام حبیبی بخش در تشریح عمیق این خبر اظهار داشت: در چارچوب اجرای قالب کشتی همراه خود سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات غیرمجاز در فارس، ماموران پلیس ایمنی نهایی همراه خود اقدامات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصصی به استانداری {اطلاع رسانی} شدند. موضوع به صورت ویژه در اصل کار آنها قرار گرفته است.

وی افزود: ماموران انتظامی پس اجتناب کرده اند توافق همراه خود مقام قضایی مطلع شدند کدام ممکن است شخص مشخص شده در محافظت مسافری همراه خود اتوبوس در جاری حق ورود به شیراز است کدام ممکن است بلافاصله اقدام به گشت، تفتیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقیف خودرو کرد.

فرمانده انتظامی استان فارس اظهار داشت: ماموران امنیتی در بازرسی اجتناب کرده اند کیف دستی متهمان سودآور به اختراع ۵ قبضه کلت کمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ قبضه مهمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ مهمات قاچاق شدند.

سردار حبیبی همراه خود دقیق اینکه رئیس جامعه باندهای ماهر قاچاق اسلحه پس اجتناب کرده اند طی سطوح قانونی روانه زندان شد، اجتناب کرده اند ساکنان پرسید کدام ممکن است خواه یا نه نامشخص هر دو نامشخص هستند هر دو خیر. با بیرون مو ورزش اشخاص حقیقی برهم زننده استراحت مردمان را فورا به سامانه ۱۱۰ گزارش دهید.