دستیار معاون اول رئیسی: مقصود از پرداخت یارانه جدید، پوشش دادن مابه التفاوت قیمت‌های اصلاح شده استواکنش اشتهاردی، دستیار معاون اول رییس‌جمهور به پرداخت یارانه‌های جدید: مقصود از پرداخت یارانه جدید، پوشش دادن مابه التفاوت قیمت‌های اصلاح شده و هزینه‌های جدید و قدیم است، نه شامل شدن کل مخارج زندگی خانوارهای مشمول