ذوالنوری: توجه‌ها را باید شست‌وشو دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند منظر خالق انسان به معامله با روح مردمان بپردازیممشاور مردمان قم در مجلس: متاسفانه در گروه خوب اعتقاد خطا رواج پیدا کرده است کدام ممکن است هر شخص خاص کدام ممکن است به روانشناس مراجعه می‌تنبل، حلقه دار است.