رئیسی روز پنجشنبه به اصفهان سفر می کندمعاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به برنامه های رئیس جمهور برای سفر به استان اصفهان، گفت: دیدارهای مردمی که رئیس جمهور در سفرهای اخیر آغاز کرده است گام مهمی است. زیرا رئیس جمهور به جای اینکه با گروه های خاصی جلساتی داشته باشد، این جلسات را با صدها و گاهی هزاران نفر برگزار می کند. آنها بیشتر به فضاهای خصوصی توجه می کنند.