رئیس جمهور: راه های جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر در حال بررسی استدر این اجلاس علاوه بر رژیم حقوقی خزر و استفاده مسالمت آمیز برای ارتقای امنیت دریای خزر، همکاری بین کشورها در زمینه حمل و نقل، ترانزیت، تجارت و همکاری بین کشورها در مدیریت منابع زنده مورد بحث قرار خواهد گرفت. در دریای خزر و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر