رئیس سازمان انرژی اتمی: این سازمان همچنان در تاسیسات هسته ای کشور حضور و نظارت ایمنی داردمحمد اسلامی: با توجه به راکتورهای تحقیقاتی و به ویژه راکتوری که بتواند آزمایش سوخت سایر راکتورها را انجام دهد، انتظار داریم با توجه به مطالعات انجام شده طی هفته های آینده، ساخت رآکتور تحقیقاتی را در سایت اصفهان رسما آغاز کنیم. .