رئیس سازمان سینمایی: ۲۲۰ شهر ایران سینما ندارندمدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان بر وضعیت فرهنگسراهای استان و کمبودهای موجود در این مراکز تاکید کرد و ادامه داد: در شهرستان خدابنده فرهنگی با ۷۰۰ صندلی وجود دارد که یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی محسوب می شود. مراکز فرهنگی در استان که به تجهیزات و امکانات روزانه نیاز دارد.