رئیس سازمان مالیاتی: ۶۰۰ هزار شرکت فرار مالیاتی کردندرئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حدود دو میلیون و ۹۰ هزار شرکت ثبت شده در کشور وجود دارد. اما از این تعداد بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار شرکت هیچ گونه فعالیتی نداشته و اظهارنامه ای مبنی بر ارسال لیست این شرکت ها به اداره ثبت شرکت ها برای غیرفعال بودن کامل ارائه نکرده اند.