رابرت مالی: ما درگیر دیپلماسی مهمی با ایران هستیمهشتمین دور مذاکرات لغو تحریم ها که از پنجم آذرماه سال گذشته آغاز شده بود، در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ به پیشنهاد رئیس دولت وارد مرحله خیره کننده ای شد و سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کنندگان به پایتخت خود بازگشتند. برای رایزنی های سیاسی تصمیم سیاسی برای ایالات متحده بگیرد.