رای دیوان عدالت اداری در مورد بیمه بیکاریشورای عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که شامل الزام ارائه نامه غیر ضروری رئیس برای زحمتکشان بود. در استخدام دائمی برای دریافت بیمه بیکاری اضافه کار برای کارگران و عدم ضمانت صریح عدم تامین آنها خلاف قانون شناخته و ملغی شده است.