ربات هایی با الهام از رقص زنبورهااز آنجایی که زنبورهای عسل زبان گفتاری ندارند، اغلب با حرکت دادن بدن خود اطلاعات را به هم منتقل می کنند. این الگوی حرکت که به “رقص تکان دادن” معروف است، می تواند توسط یک زنبور برای اطلاع دادن به زنبورهای دیگر استفاده شود که منبع برق در کجا قرار دارد.