روزنامه جوان: ۱۰میلیون مهاجر در کشور هستند که نان دولتی می خورند/ مصرف آنها بیش از مردم خودمان استکاهش عرضه از سوی دیگر تولیدکنندگان گندم که به دلیل انتظار افزایش بیشتر قیمت در آینده و سود بیشتر، با احتکار به کمبود در بازار و نگرانی نسبت به آینده دامن زده اند.