روسیه به آمریکا هشدار داد. شبح مبارزه هسته ایدر صورت بروز منصفانه مبارزه هسته ای، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب هر ۲ شکست خواهند خورد. با این حال در چنین جنگی بالقوه است منصفانه بازنده کاملاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه بازنده نسبی داشته باشیم