روسیه هواپیمای حامل سلاح های غربی را به اوکراین، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات جهان سرنگون کرد


“ایگور کوناشنکوفسخنگوی وزارت حفاظت روسیه روز شنبه اظهار داشت: یگان های پدافند اثیری روسیه منصفانه هواپیمای ترابری نیروی دریایی حامل سلاح های غربی را سرنگون کردند. اودسا سرنگون کرده اند.

وی اظهار داشت: «نیروهای حفاظت ضد اثیری روسیه نزدیک هستند. اودسا وی افزود: آنها یک هستند هواپیمای ترابری نیروی دریایی اوکراینی را کدام ممکن است محموله بزرگی اجتناب کرده اند تسلیحات غربی را به اوکراین منتقل می کرد، سرنگون کردند.

علاوه بر این این، همراه خود ملاحظه به کوناشنکوفنیروهای اثیری عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیکی در ۲۴ ساعت قبلی تقریباً ۶۷ جهان محور نیروهای نیروی دریایی اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید از کیت آنها را منهدم کردند.