سازمان سنجش: کنکور ۱۴۰۱ تغییر نمی کند / از ۱۴۰۲ تغییر اساسی می کند.عبدالرسول پورعباس: برای دوره های تخصصی آزمون ها دو بار در سال برگزار می شود که احتمالا تا هفته آینده جزئیات آن اعلام خواهد شد. در نتیجه آزمون پیش عید و آزمون بعد از عید در تیرماه برگزار می شود. در این دو متن تراز انجام شده است.