سازمان ملل: بحران غذا در افغانستان به مرز فاجعه رسیده استیافته های این تحلیل حاکی است که دلیل عمده ناامنی غذا در افغانستان به سقوط اقتصادی، خشکسالی بهای بالای غذا و تاثیر جهانی جنگ در اوکراین باز می گردد.