سازمان هواشناسی را ببینید: مسیر آب در امامزاده داوود دستکاری شده استتاجبخش، رئیس سازمان هواشناسی: سیلاب در منطقه امامزاده داوود مشابه سیل سال ۱۳۹۶ شیراز بود. مسیر آب در سال های اخیر دستکاری شده است، زیرا توپوگرافی این مسیر به گونه ای است که چنین حادثه نباید با بارندگی ۲۰ تا ۳۰ میلی متری رخ دهد، بنابراین مسیر آب در این بخش قطعا دستکاری شده است.