ساماندهی سهام کافی گروه بازار گوشت صورتی در سردخانه های کرمانشاه – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


علی مبتلا در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: گوشت صورتی همراه خود قیمت مصوب مقامات در سردخانه های کرمانشاه حال است.

وی افزود: جدا از ذخایر زودتر گوشت صورتی در استان کرمانشاه، ۱۰۰ تن گوشت تولید دیگری نیز موجود است کدام ممکن است طبق ادعا کشوری به کرمانشاه اختصاص یافته است.

رئیس اداره کل پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی کرمانشاه ذکر شد: قیمت های مصوب مقامات بر مقدمه نرخ های اعلامی مدیران گروه جهاد کشاورزی برای استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های تابعه است.

مبتلا تصریح کرد: dishing out گوشت صورتی پس اجتناب کرده اند ابلاغ به ادارات شهرستان اجتناب کرده اند طریق مسئله بهبود بازرگانی در گروه جهاد کشاورزی استان کرمانشاه انجام تبدیل می شود.