سامانه جدید بارشی {در این} استان ها بارندگی می تواند داشته باشد

رئیس وسط سراسری پیش سوراخ بینی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاجعه ملت همراه خود ردیابی به وضعیت جوی روزهای بلند مدت اجتناب کرده اند افزایش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند اجتناب کرده اند روز جمعه در برخی عوامل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود رژیم جدید بارشی اجتناب کرده اند روز شنبه به ملت خبر داد.

سامانه جدید بارشی در این استان ها بارندگی خواهد داشت

رئیس وسط سراسری پیش سوراخ بینی هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فاجعه ملت همراه خود ردیابی به وضعیت جوی روزهای بلند مدت اجتناب کرده اند افزایش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند اجتناب کرده اند روز جمعه در برخی عوامل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود رژیم جدید بارشی اجتناب کرده اند روز شنبه به ملت خبر داد.

صادق ضیاء در خصوص وضعیت آب و هوای محلی در روزهای بلند مدت اظهار داشت: بر ایده تحلیل نقشه های فعلی پیش سوراخ بینی هواشناسی در این زمان پنجشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۱ در بخش هایی اجتناب کرده اند استان های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، همدان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، اصفهان، شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، کهجیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد، فارس، بوشهر، کرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید البرز در ارتفاعات زنجان، قزوین، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران افزایش ابر، بارش ظریف باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی از حداکثر، معمولاً رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی. وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق آسیب پذیر کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: جمعه ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ در سواحل جنوب غربی، غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گسترش های جنوبی البرز در استان های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گسترش ها. زاگرس مرکزی به طور منظم. در بخش هایی اجتناب کرده اند وسط، در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمال شرق بارش باران، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ همراه خود فرا رسیدن رژیم بارشی تولید دیگری، این شرایط برای مناطق شمال غرب، ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گسترش های البرز جنوبی، سواحل مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرقی دریای خزر، شمال شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط بارش های ظریف پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. ، زاگرس شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی تبدیل می شود.

دیان افزود: ورزش رژیم بارشی روز یکشنبه در سواحل شمال شرق، شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق دریای خزر، ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گسترش های جنوبی البرز شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز دوشنبه در شمال شرق، شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش هایی اجتناب کرده اند جنوب شرق یکپارچه دارد. .

وی اظهار داشت: پیش سوراخ بینی تبدیل می شود دمای هوای استان های ساحلی دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل در این زمان ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ بین ۶ به همان اندازه ۸ سطح کاهش یابد. در روز جمعه در وسط، شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق آسیب پذیر کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار وزش باد از حداکثر موقتی پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. این شرایط روز شنبه در مناطق مرکزی، شمال شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکشنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوشنبه علاوه بر این مناطق مذکور در جنوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق ملت پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. در این زمان اجتناب کرده اند جمعه به همان اندازه دوشنبه دریای خزر، تنگه هرمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق خلیج فارس مواج {خواهد بود}. دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌های مرکزی خلیج فارس نیز اجتناب کرده اند بعدازظهر یکشنبه به همان اندازه دوشنبه مواج پیش‌سوراخ بینی می‌شود.

وی دانستن درباره وضعیت هوای تهران نیز اظهار داشت: در این زمان ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ آسمان تهران نیمه ابری در بعد اجتناب کرده اند ظهر، بتدریج ابری، گاهی در کنار همراه خود وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل دمای هوا به طور منظم ۲۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ سطح سانتیگراد است. . آسمان تهران در روز جمعه ۲۶ فروردین ماه نیمه ابری در بعدازظهر در کنار همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمینه دما ۲۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸ سطح سانتیگراد {خواهد بود}. آسمان پایتخت در روز شنبه ۲۷ فروردین نیمه ابری به همان اندازه ابری گاهی وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برخی ساعات در کنار همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی {خواهد بود}.

تأمین: ایسنا