ستوده نژاد: بالقوه بالای تکواندو آذربایجان شرقی در المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های آسیایی

به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند تبریز، حبیب ستودی نژاد سرپرست کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان استان آذربایجان شرقی روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه همراه خود رئیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان اداره بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان در تبریز دیدار کرد.

ستودی نژاد دقیق کرد: وزنه برداری، کشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکواندو اجتناب کرده اند جمله منطقه های مدال آور المپیکی به طور قابل توجهی در تکواندو هستند کدام ممکن است بعد از همه قهرمانان میانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای فلاهرد معلم جهان بالقوه خوبی در کسب مدال در المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های آسیایی دارند.

وی شکسته نشده داد: گروه های مردمان نهاد کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت های ورزشی استانی باید به بحث بلندمدت بازی ملاحظه بیشتری داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های المپیک فرانسه انگیزه مورد نیاز برای این امتحان شده {خواهد بود}.

ستودی نژاد همراه خود ردیابی به اخلاق کارمندان در تکریم ارباب رجوع ذکر شد: بازی بستری برای حاضر اخلاق در بطن محله است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم ارباب رجوع در واحدهای مختلف رضایت شهروند را جلب می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید او را اجتناب کرده اند اقداماتی کدام ممکن است انجام می دهد در اطراف می تدریجی. سیستم.”

سرپرست کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان استانداری در خصوص اماکن ورزشی تبریز ذکر شد: متعدد اجتناب کرده اند اماکن ورزشی تبریز فرسوده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به دوباره کار کردن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمر مفید آنها به بالا رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به تخصیص اعتبارات ویژه دارند.

وی افزود: تحمیل نشاط اجتماعی اجتناب کرده اند طریق این سیستم های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسل به کودکان ارشد استانداری در سمت های مختلف، رسالت اداره کل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان در استانداری است کدام ممکن است همه دست اندرکاران این موضوع به آن است توجه دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً خواهند بود. امتحان شده کردن

چون آن است مدیرکل بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان استان آذربایجان شرقی در دیدار همراه خود کارمندان معاونت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان ذکر شد: بخش سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان برای ممکن است ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال هاست کدام ممکن است در رتبه اول ملت قرار گرفته ام. توانمندی های فراوانی کدام ممکن است در بخش کودکان موجود است.»

وی شکسته نشده داد: نظارت بر گروه ها، استاندارد گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانان باید همراه خود جدیت پیگیری شود.

ستودی نژاد ذکر شد: گروه سنی ۲۴ به همان اندازه ۳۰ سال سن حساسی برای نوجوانان است چرا کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند شروع را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی عروسی خواستن به محتوای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع باید در گروه راه اندازی شده پیگیری شود.

وی ذکر شد: در بخش بازی وقتی جوان روی سکو {می رود}، {بهره وری} مدیریت بازی دیده تبدیل می شود، با این حال در بخش کودکان موضوع به این سادگی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش {در این} زمینه نیازمند زمان، این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی است. تمام مقیاس صحیح.”

ستوده نژاد سپس اجتناب کرده اند زیرساخت های خانه جوان فرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضاهای حال در آن بازدید کرد.

انتهای پیام/۶۰۰۱۷
این را برای صفحه اول سریع دهید