سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: رهبران معترضان همچنان در بازداشت هستندگزارشی از دستگیری حوادث و اغتشاشات اخیر ارائه شد. وزیر اظهار داشت که برخی از افراد دستگیر شده نقش رهبری در اغتشاشات داشتند. همچنین طی چند هفته گذشته تعدادی از افراد دستگیر شدند که به دلیل نداشتن نقش موثر در اغتشاشات آزاد شدند اما سرکردگان اغتشاشات تا تکمیل پرونده و ارائه به دادگاه در بازداشت به سر می برند. مقام قضایی