سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظر دانشگاه متخلف استعفا دادند

سخنگوی مقامات اظهار داشت: متخلفی کدام ممکن است حیثیت اطلاعات آموزان را محافظت نکرده بود به گروه معامله با به تخلفات اجرایی راه اندازی شد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونش نیز استعفا دادند.

مدیر و ناظر مدرسه متخلف استعفا دادند

سخنگوی مقامات اظهار داشت: متخلفی کدام ممکن است حیثیت اطلاعات آموزان را محافظت نکرده بود به گروه معامله با به تخلفات اجرایی راه اندازی شد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونش نیز استعفا دادند.

علی بهادری جهرمی در توییتر شخصی نوشت:

«متخلفی کدام ممکن است حرمت اطلاعات آموزان را محافظت نکرده بود به کمیته معامله با به تخلفات اجرایی راه اندازی شد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونش نیز استعفا دادند.

نمی توان تخلفات خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه نیافته را به محله شرکت ها باکلاس نسبت داد».

تأمین: آپسنا