سرپرست سیا: شبح روسیه مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند سلاح های هسته ای / چین را انگشت کم نگیرید "همراه خاموش پوتین" او هستدر کنوانسیون جورجیا تک در موسسه فناوری جورجیا، برنز اجتناب کرده اند “یأس بالقوه” را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست های پوتین در اوکراین صحبت کرد.