سفره افراد همراه خود آمارهای جامد بهتر نمی شود

محسن خسروی در رئوس مطالب نوشت: صحبت اجتناب کرده اند اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قواعد تدریجی آن به ما {کمک می کند} به همان اندازه به درک کامل تری اجتناب کرده اند آنچه بالا میزمان می گذرد برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرات گزینه ها مالی بر مسکن شخصی را بیشتر درک کنیم.

سفره مردم با آمارهای جعلی بزرگتر نمی شود

محسن خسروی در رئوس مطالب نوشت: صحبت اجتناب کرده اند اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قواعد تدریجی آن به ما {کمک می کند} به همان اندازه به درک کامل تری اجتناب کرده اند آنچه بالا میزمان می گذرد برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرات گزینه ها مالی بر مسکن شخصی را بیشتر درک کنیم.

تصور افراد اجتناب کرده اند عبارت تورم قیمت کالایی است کدام ممکن است می خرند. همراه خود این جاری، رئوس مطالب آموزشی تورم فراتر اجتناب کرده اند اینجا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محسوس تر است.

تورم بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت اقشار کم درآمد گروه را اجتناب کرده اند بین می برد. امکانات هر این سیستم ریزی را اجتناب کرده اند اقشار گروه خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بذر ناامیدی را به چوب مقاوم در دل افراد تغییر می تنبل.

اجتناب کرده اند این رو، مقامات ها تمام امتحان شده شخصی را می کنند به همان اندازه این اژدهای سرکش را رام کنند.

یکی اجتناب کرده اند توضیحات مهم تورم، استقراض مقامات اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی است. به زبان فوق العاده آسان، استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی را برابر رایج چاپ پول به خاطر داشته باشید. چاپ مالی کدام ممکن است مقامات را اصولاً به موسسه مالی مرکزی بدهکار می تنبل.

وقتی پول به این تعیین کنید چاپ تبدیل می شود، پول سراسری (ریال) مقداری اجتناب کرده اند قطعا ارزش آن را دارد شخصی را اجتناب کرده اند انگشت می دهد. اعتقاد کنید ۱۰ ریال دارید با این حال بعد اجتناب کرده اند چاپ پول ۸ ریال تبدیل می شود. این کاهش قطعا ارزش آن را دارد معمولاً شخصی را به صورت افزایش قیمت آرم می دهد. چون قطعا ارزش آن را دارد اجناس کم نمیشه!

جاری چرا مقامات ها اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی رهن می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار تورم را به دوش می کشند؟

پاسخ این است عالی عبارت کسری بودجه است. مقامات ها ارزش هایی دارند. حقوق کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان اجرای قالب های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ارزش های مقامات است. کاملاً برعکس، روزی کدام ممکن است درآمد مقامات به دلایلی مشابه تحریم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم کالا نفت مقیاس را کاهش می دهد، مقامات مجبور تبدیل می شود برای تامین ارزش ها اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی رهن بگیرد.

این استقراض عملاً مالیاتی پنهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حال است کدام ممکن است مقامات به ناعادلانه اجتناب کرده اند همه اقشار حتی اشخاص حقیقی فوق العاده ضعیف گروه اکتسابی می تنبل.

اگر ۲ نکته در گذشته را همراه خود هم مخلوط کنیم، این گزاره اجتناب کرده اند «کسری بودجه اگر همراه خود استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی تهیه کنید شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه مقامات کسری شخصی را اجتناب کرده اند جیب افراد تهیه کنید می تنبل» استخراج تبدیل می شود. قیمت اجناس را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوچکی سفره های افراد

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، تأثیر تحریم ها بر تورم نیز در همین جا خاص تبدیل می شود.

حالا ماجرای بردن ۴۲۰۰ پول نقد چیست؟

در مقامات در گذشته برای مهار تورم موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش بی رویه قیمت ها {به دلیل} تحریم ها، مقامات انتخاب گرفت همراه خود نرخ زیرین (یارانه غیرمستقیم) موارد را وارد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت تمام شده کالا را کاهش دهد کدام ممکن است لاغر حلقه دار کننده ای است. کاهش انبساط تورم در موارد به همان اندازه اقشار ضعیف گروه زیر بار تورم له نشوند. در واقع این انتخاب بهینه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعات شخصی را دارد با این حال از هر لحاظ به نظر می رسد مانند است راهی برای مدیریت فشار تحریم ها بر گروه {وجود ندارد}.

روزی کدام ممکن است مقامات بخشی اجتناب کرده اند دارایی ها ارزی شخصی را همراه خود نرخ کمتری به کالا می رساند، طبیعتا درآمد مقامات مقیاس را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسری بودجه افزایش خواهد یافت. این یعنی سوئیچ غیرمستقیم تورم. این مانکن غیرمستقیم باعث تبدیل می شود کدام ممکن است تمایل کالا نسبت به سایر موارد کمتر افزایش یابد.

حالا اگر مقامات ۴۲۰۰ پول نقد را اسقاط تنبل، درآمدش افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی مقیاس را کاهش می دهد. این بدان معناست کدام ممکن است تورم کمتر انبساط خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع به طور مساوی بین همه موارد گلوله کردن می تواند. به عبارت تولید دیگری، عالی جهش از حداکثر در قیمت موارد وجود می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اراده به معنای له شدن فقرا باشد.

این سیستم مقامات برای مهار این بلای خانمان سوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش فشار بر ضعیفان، تیز کردن یارانه اصولاً است. در واقع اگر یارانه به مقیاس کل افزایش درآمد مقامات باشد، عملا کمکی به کاهش تورم نخواهد کرد. اگر کمتر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند دارایی ها صرف سایر مخارج مقامات شود، فشار بر ضعیفان به شبیه به میزان افزایش خواهد یافت.

بردن هر دو محافظت این پول نقد ۴۲۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن سازی نتایج مالی آن فوق العاده پیچیده است. با این حال خواه یا نه پرس و جو آسان تر است؟

چرا تحریم ها یکپارچه نمی یابد؟

مشکلات سیاسی اقتصاد راه رفع سیاسی دارد! اینکه ما ۴ سال پیش تورم ۴۰ درصدی داشتیم کدام ممکن است علتش را هم اشاره کردن نکنیم مصداق بارز بی انصافی است. یقیناً اگر امتیازات سیاسی رفع نشود، ضرر مالی رفع نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده ها الگوی «اجتناب کرده اند این رکن به رکن تولید دیگری» {خواهد بود}.

در واقع یه پرس و جو دیگه هم هست چرا باید درآمد ملت به نفت تکیه کن باشد؟ اعتقاد کنید خیر. خواه یا نه محاصره توسط خودم در موقعیت به تحریم نفت است؟

دوباره می گویم: مشکلات سیاسی اقتصاد راه رفع سیاسی دارد!

همراه خود افراد صادق باش…