سقوط سهام جنرال الکتریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پپسیجنرال الکتریک علیرغم برآوردهای بالا در گزارش سه ماهه ۳.۵ سهم سقوط کرد. این نمایندگی گسترش هدایت درآمد تمام سال زودتر شخصی را تایید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد کدام ممکن است مشکل‌هایی را ناشی اجتناب کرده اند تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات زنجیره تامین می‌بیند.