سپاهان اصفهان ۱ – همکاری عربستان ۱ / تسلیم شدن شاگردان ناودکیاگروه فوتبال سپاهان در چارچوب رقبا های جام تجهیزات گلف های آسیا مقابل عربستان به جذب می کند منصفانه بر منصفانه انگشت کشف شد.