سکوت از حداکثر خانوار هاشمی به سمت اظهارات دریافت کرد / چرا فرزندان هاشمی {به درستی} تربیت نشدند؟

گروه سیاسی کرایه: اظهارات جدیدترین فائزه هاشمی در نشست اینترنتی {در خانه} تجهیزات گلف همراه خود ملاحظه به همزمانی این اظهارات همراه خود اقدامات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سنگ اندازی، موجی در رسانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها نهایی تحمیل کرد. آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید LAN. آمریکا در ایران مدعی است کدام ممکن است خانم هاشمی رفسنجانی در بخش امنیتی قابل تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاکمه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی است در صورت شکست مذاکرات وین، مذاکرات وین همراه خود شکست مواجه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیضه عملاً شناخته شده به عنوان خوب پیاده نظام آمریکایی در موجود در ملت حرکت کرده است.

{در این} بحث اینترنت، خوب دریافت کرد می گوید:

“تنها راه بازگشت سپاه به پادگان هایش ماندن در لیست تحریم هاست! آنچه سپاه اجتناب کرده اند محله ایران خواهد گرفت عقب کشیدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در جایی جلوی آن گرفته شود”; خانم الهاشمی این اظهارات را پس اجتناب کرده اند آن دقیق کرد کدام ممکن است سناتورهای حزب جمهوری خواه پیشتر بایدن را شبح به لغو تحریم ها علیه سپاه پاسداران کرده بودند. اجتناب کرده اند دولتش شکایت خواهند کرد.

در واقع فائزه هاشمی اخیرا همراه خود گلایه اجتناب کرده اند انواع نشدن ترامپ در آمریکا، حضور ترامپ در آمریکا را به نفع ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوره است:

با توجه به ایران، ممکن است واقعاً دوست داشتم آقای ترامپ را انواع کنم، با این حال اگر آمریکایی بودم به آقای ترامپ رای نمی دادم. {به دلیل} این فشارها، قابل دستیابی است سرانجام اصلاح در پوشش رخ دهد.

شاید اگر فشارهای آقای ترامپ شکسته نشده پیدا تنبل، سرانجام مجبور به اصلاح پوشش های شخصی شویم. این تحول پوشش قطعاًً می‌توانست به نفع بیشتری رخ دهد. دموکرات ها به سختی کهنه هستند. یعنی همراه خود برخورد دموکرات ها این موضع خطا ما تا حد زیادی آسانسور تبدیل می شود، امیدوارم ۹، با این حال ایشان چنین دیدگاهی دارند.[۱]

با این حال همراه خود ملاحظه به این اتفاقات، به نظر می رسد مانند است کدام ممکن است ۹ محسن هاشمی، ۹ عفت مرعشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ سایر فرزندان هاشمی توان مقابله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت فایز را ندارند. در واقع این عدم مدیریت با توجه به سایر خانوار های هاشمی هم صدق می تنبل، مثلاً در فتنه مرعشی در فتنه سال ۸۸ با بیرون اینکه هیچ خوب اجتناب کرده اند {اعضای خانواده} اجتناب کرده اند اظهار تذکر او انتقاد کنند، گفتن کردند کدام ممکن است اگر غیر صادقانه کردید، او را به جاده بیندازید. … به معنای واقعی کلمه هستند فائزه، محسن، عفت مرعشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی آل هاشمی ملایم کرده اند کدام ممکن است این خانوار شخصی را حق کاملاً می دانند، متعاقباً تک تک {اعضای خانواده} با توجه به هر موضوعی کدام ممکن است به ذهنشان می رسد صحبت می کنند.

در واقع تردیدی نیست کدام ممکن است فرزندان هاشمی تربیت مناسبی نداشتند، چون آن است هاشمی رفسنجانی نیز به این نکته ردیابی کرد، هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۲ وصیت نامه ای مختصر نوشت کدام ممکن است در سال ۱۳۶۲ در خاطراتش آشکار شد.

او {در این} وصیت نامه اجتناب کرده اند دوستانش درخواست شده است است کدام ممکن است نوشته های منتشرنشده او را آشکار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تربیت پسرانش نیز اهتمام داشته باشند، از خودش {به دلیل} کارهای عام المنفعه {نمی تواند} این کار را به خوبی انجام دهد. این نیمه اجتناب کرده اند وصیت نامه هاشمی رفسنجانی دقیقاً به این صورت است:

یکشنبه ۲۰ فوریه ۱۹۸۳:

آرزو می کنم تالیفات چاپ نشده به طور قابل توجهی اسناد اولین قرآن توسط اشخاص حقیقی ذیصلاح کنار هم قرار دادن چاپ شود. اگر دوستانم به این آرزوی ممکن است برسند اجتناب کرده اند آنها تشکر می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله در ثواب آن همراه خواهند بود. شاید دوستانم به تربیت فرزندانم – که به دلیل کارهای عام المنفعه نتوانسته ام به خوبی اجتناب کرده اند آنها مراقبت کنم – اهتمام ورزند.

پیشینه فیضه هاشمی در تقابل همراه خود خاندان هاشمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص وی چیست؟

در سال ۹۵ پس اجتناب کرده اند تخلیه خبر دیدار فائزه هاشمی همراه خود انواع اجتناب کرده اند اعضای فرقه انحرافی بهاییت، موجی اجتناب کرده اند اعتراضات علیه وی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هاشمی رفسنجانی در محافل سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی به راه افتاد به همان اندازه جایی کدام ممکن است روزنامه جمهوری اسلامی، در اظهار تذکر در مصاحبه همراه خود هاشمی رفسنجانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در {پاسخ به} سوالی {در این} باره، هاشمی لازم بود بگوید فیضه خطا فاحشی مرتکب شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آن را اصلاح تنبل.

وی افزود: دکترین انحرافی بهائیت خوب فرقه استعماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحرافی است کدام ممکن است همه وقت به این انحراف معروف بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همه وقت در جستجوی این فرقه بوده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را رد کرده ایم.[۲]

بلافاصله پس اجتناب کرده اند اظهارات الهاشمی، خانم خانوار پاسخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هیچ احترامی برای پدرش در مصاحبه همراه خود یورونیوز ذکر شد:

زاویه ممکن است نسبت به بهاییان حقوقی است، تبعیض قائل شدن شناخته شده به عنوان خوب مذهب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم به بهاییان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های تولید دیگری یادآور اصلاح طلبان کار درستی نیست. آنها اجتناب کرده اند مقامات انتقاد می کنند این ظلم به بهائیان است این تذکر ممکن است است خوب دیدگاه حقوق بشری.

فائزه هاشمی {در این} مصاحبه مدعی شد کدام ممکن است نگاهش به بهاییان ایران حقوق بشری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقد است در ایران ۹ تنها این اشخاص حقیقی اما علاوه بر این متعدد اجتناب کرده اند آنها را مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک قرار می دهیم. ما باید رفتارمان را اصلاح کنیم.»

خانم الهاشمی ذکر شد: ممکن است هیچ غلطی نکرده‌ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار به پنهان‌کاری ندارم، خانوار ما اصلاً این‌طور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی‌ها در نظر گرفته شده می‌کنند چوب‌هایی کدام ممکن است می‌خوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌هایی کدام ممکن است می‌دهیم به خاطر صداقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سادگی ماست کدام ممکن است می‌توانیم. دروغ نگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید وانمود کن.” الان پشیمون نیستم[۳]

پس اجتناب کرده اند اظهارات خانم الهاشمی به پدرش، هیچ خوب اجتناب کرده اند کودک ها اظهارات فایز را تقبیح نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شد کدام ممکن است خانوار هاشمی هیچ گونه تعاملی همراه خود اظهارات یکدیگر نداشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر تحمل فشار قرار بگیرند، قابل دستیابی است همراه خود هم برخورد کنند. .

اجتماع فیضه هاشمی در برابر این محسن هاشمی

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مصادیق مراقبت نشده فائزه الهاشمی به اظهارات برادر بزرگترش پس اجتناب کرده اند فوت پدر، خانم خانوار حامی بازگشت ترامپ به توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال تحریم های تا حد زیادی علیه مردمان ایران است.

خانم هاشمی رفسنجانی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار انصافنیوز ذکر شد:

“واقعاً دوست داشتم آقای ترامپ در ایران انواع شود، با این حال اگر آمریکایی بودم به آقای ترامپ رای نمی دادم. {به دلیل} فشارهایی کدام ممکن است او وارد می تنبل، قابل دستیابی است سرانجام تغییری در پوشش تحمیل شود.”

فیضه الهاشمی علاوه بر این همراه خود آزرده خاطر شدن شهید سلیمانی کسب اطلاعات در مورد حضور وی در محور از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود داعش ذکر شد: آقای قاسم سلیمانی در گذشته اجتناب کرده اند وارد شدن به سوریه همراه خود پدرم مراجعه به کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد نرو… با توجه به پوشش از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات ایران کدام ممکن است در جهان حفاظت تبدیل می شود، در حالی کدام ممکن است هر چیزی کدام ممکن است در نتیجه رشد ایران نشود، {نمی تواند} سازنده باشد… در سالگرد ترور آقای سلیمانی، نمی شنویم کدام ممکن است کسی بگوید چرا ممکن است به سوریه نمی روید را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست می ذکر شد.. نتیجه رفتار آقای سلیمانی هر دو نتیجه کار ما شناخته شده به عنوان پوشش از دوام چیست؟کدام ممکن است مشکلات ملت ما را باز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مسیری برای رشد ایران باز شد. ؟”[۴]

پس اجتناب کرده اند این اظهارات، محسن هاشمی در نامه ای به فائزه تلویحا ذکر شد نظام اسلامی به نفع خواهرش است، باید حق داری قهر کنی، با این حال این بار عذرخواهی کنی…!

را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن در نامه شخصی مدعی شده است: «می‌دانم در سال‌های جدیدترین ممکن است، خانوار‌تان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندتان مورد آزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک قرار گرفته‌اید کدام ممکن است قابل دستیابی است ممکن است را {به سمت} افراط‌گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف اجتناب کرده اند پوشش معتدل پدرتان سوق دهد، با این حال این انگیزه نمی‌شود کدام ممکن است به رئیس جمهور خارجی: «را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفس استقلال! متعاقباً صمیمانه اجتناب کرده اند ممکن است می‌خواهم کدام ممکن است سخنان شخصی را اصلاح کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بابت این مورد ابراز پشیمانی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تخریب پدر توسط حسابرسان خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تندروهای خانه جلوگیری کنید.»

محسن هاشمی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند نامه خطاب به خواهرش نوشت: چندی پیش اجتناب کرده اند چهارمین سالگرد درگذشت پدرم حتی تخلیه مصاحبه ای همراه خود ممکن است باعث ناراحتی حضار آیت الله هاشمی رفسنجانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع {اعضای خانواده} ایشان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث شد به همان اندازه کار خوبی انجام شود. بهانه ای برای افراطیون پدرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویرانگرشان» بر ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستم او افزود».[۵]

فیضه هاشمی به بدترین تعیین کنید قابل دستیابی پاسخ این است برادرش را داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد محسن ذکر شد: اجتناب کرده اند پیام محسن شاد شدم کدام ممکن است او را دستی کرد، صدها این را درخواست شده است ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مقدماتی کار نیست. حق همراه خود ممکن است است از او بلند مدت را برای شخصی ترسیم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی تعمیر سبدها است.[۶]

را انتخاب کنید و انتخاب کنید فائزه هاشمی پیش اجتناب کرده اند این در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرآنلاین مشاوره بود: محسن محافظه کارترین ما هر دو به قول خودش عاقل ترین است. او واقعاً تمایل دارد ما را مدیریت تنبل.

با این حال همراه خود ملاحظه به اظهارات جدیدترین فائزه الهاشمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوت خانوار در قبال این اعلام کردن، به نظر می رسد مانند است خانوار آل هاشمی باقی مانده است انتخاب نگرفته اند کدام ممکن است خواه یا نه می خواهند در نظام اسلامی بمانند هر دو خیر. مقامات به زبان کنونی دقیق می تنبل کدام ممکن است بهتر از تأمین مصرف شده رسانه های متخاصم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه این حواشی در امتداد طرف تامین خوراک رسانه ای به دشمن در بخش دیپلماسی {کمک می کند}.


[۱]. http://fna.ir/f1wrfr

[۲]. entekhab.ir/0017xc

[۳]. http://akhr.ir/2678705

[۴]. http://www.ensafnews.com/276684

[۵]. https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3730092

[۶]. http://www.ensafnews.com/277490