سید محمود دعایی; با دوستان مروت، با دشمنان مداراروابط دوستانه سیدمحمود دعایی با طیف های مختلف فکری و سیاسی او را به سیاستمداری متفاوت تبدیل کرده بود که در عین تعلق کامل به نظام و انقلاب، تا جایی که می توانست به دیگران وقت می داد یا حداقل به حرف های آنها گوش می داد و حداقل حضور داشت. تشییع جنازه آنها کسانی که او را نمی شناختند نیز با روحیه ای متفاوت با یک روحانی روبرو شدند. در این یادداشت برخی از خصوصیات مدیر فقید سازمان اطلاعات آمده است. اونی که سعی کرد تا جایی که میتونه متوقف بشه نه اینکه به دردش اضافه کنه…