سیل بند یزد شکست/ تعطیلی مدارس در یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زارچجهت اسکان اشخاص حقیقی در سیل مانده در مرحله استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که منزل آنها تخریب همراه خود دچار خسارت شده است، حسینیه‌ها، مساجد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن‌های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابگاه‌ها کنار هم قرار دادن سازی شده است.