شاعر تهرانی را در روز تهران به یاد بیاورید; یک شهر صبور در برابر بلایانام ۱۴ مهر اگرچه مخالفانی دارد که معتقدند تهران قدمتی دیرینه دارد و مناسبت تبدیل آن از دارالخلافه به پایتخت در سال ۱۲۸۶ عمر وی را کوتاه کرد، اما بهانه ای است برای یادآوری مرحوم سپانلوی که به شاعری شهرت داشت. تهران با اشاره به شعر شاعری دیگر: هی پایتخت! کف دست کیست؟!