شرط روشن شدن دوربین های آژانس از زبان محمد اسلامیاسلامی در خصوص اینکه اگر در برجام به توافق برسیم، دوربین ها دوباره فعال و فعال می شوند، گفت: شرط حذف آنها این است که همه موارد ادعا شده را رها کنند و امروز اعلام می کنیم تا به تعهدات خود و این ادعاها برگردند. . و موارد نادرست را ترک نکنید، دوربین نصب نمی شود.