شروع واریز به دلیل مابه التفاوت افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی از ۱۶ خردادمدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: برای حداقل بگیران و مستمری بگیران، حداقل حقوق بگیران و حداقل حقوق بگیران در سال جدید شاهد افزایش ۵۷.۴ درصدی خواهیم بود. البته سطح درآمد پایین می تواند حتی بیشتر از این هم افزایش یابد و بیش از ۵۷.۴ درصد باشد، زیرا مصوبه دولت می گوید حداقل دستمزد نباید کمتر از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان باشد.