شعاع درد من در عذاب را چند برابر کن

شعاع درد من در عذاب را چند برابر کن
مساحت رنج من را می شماری؟

محیط شکسته قلبم را بکش
خطوط منحنی خنده را خراب کنید

طنین نام من را موریانه ها خواهند خورد
مرا با هر نام دیگری صدا کن

من به منطق باستانی مرگ می خندم
مگر اینکه من را متقاعد کنید

در سکون یخبندان، قبل از تبدیل شدن به سنگ
مرا در نفس عشق ذوب کن

از سرسختی سکوتم
در کوره جیغ خود ذوب شوید

فصاحت غم من منتشر می شود
اگر متن سکوت من را بنویسی