شماره تلفنی که مشکلات تولید کشور را حل می کندیکی از فعالان تولید کشور در سخنانی اقدامات دبیر اقتصاد کرسی مقاومتی دادگستری را راهگشای بسیاری از مشکلات صنعت کشور دانست و گفت: در هر ساعت از شبانه روز. یا شب، زمانی که تولیدکنندگان و کارآفرینان این کار را انجام می دهند. یک مشکل، با معاون دادستان کل کشور تماس بگیرید و مشکل خود را با آنو اشتراک در میان بگذارید و واقعاً در مسیر حل مشکل با جدیت حرکت کنید.