شناخته شده به عنوان سخنگوی گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو منصوب شدمعاون وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو همراه خود صدور حکمی محمد الهاشمی را شناخته شده به عنوان سخنگوی گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو منصوب کرد.