شومینه تکل زشت مخزن سوخت CNG را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوبوسی کدام ممکن است در ایتالیا خاکستر شد! (+فیلم)جلب توجه است بدانید خودرو تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتوبوس هایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند سی ان جی استفاده می کنند در اروپا فوق العاده مورد استفاده قرار می گیردند بویژه در یونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایتالیا…